Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Sähköinen uutiskirje

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys ry
toiminnanjohtaja Vilja Ruokolainen
info@villarana.fi
+358 44 245 3010
Seminaarinkatu 13, 40100 Jyväskylä

2. Rekisterin nimi

Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys ry:n asiakastietorekisteri

 

3. Kerättävien tietojen käyttötarkoitus

Villa Ranan sekä muiden Kulttuuritalo Villa Ranan tiloissa toimivien yhteisöjen sähköpostiviestinnän toteuttaminen. Rekisteriin liittyminen on vapaaehtoista ja ylläpito perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Tietosuoja ja tietojen käsittely: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) Tietosuojalaki (1.1.2019 alkaen)

 

4. Mitä tietoja keräämme

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Lisätieto
• Kieli
•Maa

 

5. Tietojen säilytysajat

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

 

6. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Ei säännöllisiä tietojen luovutuksia muista lähteistä.

 

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Tietojen suojauksen periaatteet

Rajoitamme pääsyn henkilötietoihin ainoastaan valtuutetuille henkilöille, joilla on oikeutettu tarve käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

9.1 Rekisteröidyn tarkastusoikeus (artikla 15)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

9.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista (artikla 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Muutosehdotukset tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

9.3 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä tai oikeuksien toteuttamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle kirjallinen vastaus kieltäytymisen perusteesta. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki. Tarkempi ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu .

9.4 Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta (artikla 34)

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille,

9.5 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet (17-22 artikla)

Suostumukseen perustuvan käsittelyn peruuttaminen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Oikeus tulla unohdetuksi.